Futbol

Rossiya Qozog’istonni Fernandesning 89 daqiqadagi goli orqali yutdi

SARANSK, RUSSIA - JUNE 8, 2019: Russian players celebrate a goal scored against San Marino in their UEFA Euro 2020 Group I Round 3 qualifying football match at Mordovia Arena. Stanislav Krasilnikov/TASS Ðîññèÿ. Ñàðàíñê. Èãðîêè ñáîðíîé Ðîññèè ðàäóþòñÿ çàáèòîìó ãîëó â îòáîðî÷íîì ìàò÷å ÷åìïèîíàòà Åâðîïû ïî ôóòáîëó 2020 ìåæäó ñáîðíûìè êîìàíäàìè Ðîññèè è Ñàí-Ìàðèíî. Ñòàíèñëàâ Êðàñèëüíèêîâ/ÒÀÑÑ